10 حقیقت در مورد مدیریت هویت و دسترسی

10 ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﯾﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ

گزارش 10 حقیقت ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﯾﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ بیانگر ﺣﻘایق ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﯾﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ و  واقعیت‌های حاکم بر سیستم‌های مدیریت هویت و دسترسی در سازمان‌ها است. در این گزارش به شکلی ملموس به بررسی چالش‌های این حوزه در سازمان‌ها پرداخته شده است. برای دانلود گزارش 10 حقیقت ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﯾﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ کلیک نمایید.

ﺣﻘایق ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﯾﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ

10 ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﯾﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ از ﻓﻨﺎوری ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺎرﻫﺎ، دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ارزش ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﺑﺮآوردهﺳﺎزی ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﭼﺎﺑﮏﺗﺮ ﺷﺪن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﻓﺎرغ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد، ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﯾﺪ آﺳﺎنﺗﺮ ﺷﺪن ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻃﺮحﻫﺎی اﺑﺘﮑﺎری ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﻋﻤﻠﯿﺎت و اﺧﺘﻼل در ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

مدیریت هویت و دسترسی

مدیریت هویت و دسترسی خوب می‌تواند یک عامل کلیدی برای موفقیت کسب‌وکار در عصر تحول دیجیتال باشد. مدیریت هویت و دسترسی، نیازهای حیاتی مأموریت را به منظور اطمینان از دسترسی درست به منابع در محیط‌های فناورانه ناهمگن را مشخص کرده و امکان برآورده‌سازی الزامات انطباق‌پذیری را فراهم می‌نماید. مدیریت هویت و دسترسی به عنوان یک روش امنیتی، یک مسئولیت حیاتی در سازمان‌های امروزی به شمار می‌رود. مدیریت هویت و دسترسی به طور فزآینده‌ای هم‌راستا با اهداف کسب‌وکار است و علاوه بر تخصص فنی، نیازمند مهارت‌های تجاری است

جایگاه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﯾﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ در سازمان‌ها

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﯾﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻃﺮحﻫﺎی اﺑﺘﮑﺎری ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﮏ ﻫﺪف ﭘﻮﯾﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ و ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. 10 حقیقت ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﯾﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ، درک ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎ، ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی راهﺣﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﯾﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺘﻮار و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.

 

برای دانلود گزارش 10 حقیقت ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﯾﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ کلیک نمایید.

 

ﮔﺰارش «10 ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﯾﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ» از ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل 2019 ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ONE IDENTITY ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن شرکت ﺑﺮﻫﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﯾﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ترجمه و تلخیص: مهندس تورج اکبری زمستان 1398