هویت در گذر زمان

هویت، گذشته، حال، آینده

مدیریت هویت، گذشته، حال، آینده

مدیریت هویت و دسترسی به آن در گذر زمان دچار تغییرات زیادی شده است. مدیریت هویت از سال 1853 که اولین گواهی تولد صادر شده است همواره در مسیر پیشرفت بوده است. تحقق کامل پتانسیل‌های مدیریت هویت می‌تواند به تأثیر قابل توجهی در شکل‌گیری دولت کاملاً دیجیتال داشته باشد.

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که از سال 2020 روند حرکت به سمت رویکردهای نوین هویت مانند هویت غیرمتمرکز و هویت خودمختار شتاب بیشتری خواهد گرفت. به کارگیری محاسبات کوانتومی می‌تواند تغییرات قابل توجهی در رویکردهای امنیتی محافظت از داده‌های هویت و سیستم‌های مدیریت هویت و دسترسی ایجاد خواهد کرد. استانداردهای یکپارچه رمزنگاری کوانتومی توسط ارائه‌کنندکان خدمات هویت غیرمتمرکز به سرعت توسعه پیدا خواهند کرد و مورد اقبال جهانی قرار خواهند گرفت.

مدیریت هویت، گذشته، حال، آینده

هویت، گذشته، حال، آینده