حضور برهان در نمایشگاه ایران تراکنش

حضور برهان در نمایشگاه تراکنش ایران

/
حضور برهان در نمایشگاه تراکنش ایران با سخنرانی مدیر عامل مجموعه د…
هویت دیجیتال و ویروس کرونا

حضور برهان در کنفرانس بین‌‌المللی فناوری اطلاعات و دانش

/
انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و دانشکده مهندسی و علوم کامپیوت…
حضور برهان در همایش معماری سازمانی

حضور برهان در همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی

همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی با توجه به استمرار فعاليت‌های ا…
شماره هفتم فصلنامه هویت دیجیتال

شماره هفتم فصلنامه هویت دیجیتال

شماره هفتم فصلنامه هویت دیجیتال با محوریت هویت دیجیتال و مدیریت…
شماره ششم فصلنامه هویت دیجیتال

شماره ششم فصلنامه هویت دیجیتال

شماره ششم فصلنامه هویت دیجیتال با محوریت هویت دیجیتال و بانکد…
فصل‌نامه هویت دیجیتال | شماره پنجم

شماره پنجم فصلنامه هویت دیجیتال

محتوای این شماره از فصلنامه با محوریت مباحث تکمیلی و تخصصی مربوط به …
فصلنامه هویت دیجیتال

با ثبت رسمی شرکت برهان صاحب امتیاز فصلنامه هویت دیجیتال تغییر یافت

فصلنامه هویت دیجیتال که اولین شماره آن در پاییز 1397 با بیش از هز…